سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوا، حشمت الله بسطامی با اعلام اینکه در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری تهران در مجموع ۴۲ روز هوای سالم داشته است، تصریح کرد: در فروردین ماه سال جاری ۱۸ روز و در اردیبهشت ماه نیز ۲۴ روز، هوای تهران سالم بوده است و در این مدت تنها ۱۰ روز آسمان تهران در شرایط ناسالم به سر برده است.

وی با اشاره به آمار روزهای ناسالم در مدت زمان مشابه در سال گذشته و سال ۹۲ عنوان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده، شمار روزهایی که هوای تهران در فروردین ماه سال گذشته در شرایط سالم قرار داشته، ۲۴ روز و در اردیبهشت ماه نیز ۳۱ روز بوده است و این آمار در مدت مشابه در سال ۹۲ به ترتیب ۲۸ و ۳۰ روز گزارش شده است.
بسطامی با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال ۹۳ تنها ۷ روز هوای تهران پاک بوده، شمار روزهایی که آسمان تهران در سال ۹۲ در شرایط پاک به سر می برده را تنها یک روز عنوان کرد و افزود: در سه سال گذشته در دومین ماه از سال هیچ روزی هوای تهران پاک نبوده و آسمان تهران بیشتر در شرایط سالم قرار داشته است.

وی با اعلام اینکه آسمان تهران در فروردین ماه سال جاری ۳ روز در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشته است، بیان کرد: در فروردین ماه سال گذشته، هوای تهران همواره در شرایط سالم و پاک به سر برده، اما بر اساس آمارها در مدت زمان مشابه در سال ۹۲، آسمان تهران به مدت ۲ روز برای گروه های حساس مناسب نبوده و در شرایط ناسالم قرار داشته است.
ایشان با بیان اینکه در اردیبهشت امسال نیز به مدت ۷ روز شاخص سلامت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار داشته است، تصریح کرد: بر اساس پایش اطلاعات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، آسمان تهران در تمام ۳۱ روز اردیبهشت ماه سال گذشته، همواره در شرایط سالم قرار داشته است. در حالیکه در مدت زمان مشابه در سال ۹۲، شاخص سلامت هوای تهران به مدت ۱ روز در شرایط ناسالم قرار داشته است.

بسطامی با یادآوری اینکه در مجموع دو ماه نخست سال جاری ۱۰ روز هوای تهران در شرایط ناسالم به سر برده است، گفت: وضعیت آلودگی هوا در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در دو سال گذشته، به علت وقوع بیشتر شرایط ناسالم برای گروه های حساس، در شرایط نامطلوب تری قرار داشته است.
او با اشاره به وضعیت آلایندگی های هوا در ایستگاه های سنجش عنوان کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ۲۰ ایستگاه سنجش هوای پایتخت، جنوب منطقه ۲(ایستگاه دانشگاه شریف)، دروس(منطقه۳)، شهرری(منطقه ۲۰)، ایستگاه های منطقه ۱۹ و مسعودیه (منطقه ۱۵)، بیشترین تعداد روزهای آلوده را در فروردین ماه ثبت کرده اند. در حالیکه در ایستگاه های منطقه ۲ و منطقه ۱۰، هوای هیچ روزی آلوده نبوده است.

بسطامی خاطر نشان کرد: ایستگاه های منطقه ۷ و دروس، واقع در منطقه ۳ در اردیبهشت ماه سال جاری نیز بیشترین تعداد روزهای آلوده را داشته‌اند و ایستگاه های دانشگاه شریف و مناطق ۴، ۱۰ و ۱۱ نیز یک روز از دومین ماه سال جاری، برای همه افراد جامعه وضعیت ناسالم ثبت کرده است.

به نقل از: خبرگزاری مهر