بررسي شاخص کيفيت هواي تهران در روزهاي 23 تا29 خرداد حاکي از آن است که وزش بادهاي نسبتاً شديد، 5 روز شرايط ناسالم براي گروه‌هاي حساس از يکشنبه تا پنجشنبه و 2 روز سالم شنبه و جمعه را به همراه داشته است.

تداوم وزش باد با سرعت نسبتا شديد در تهران، در هفته‌هاي اخير تاثير محسوسي بر کيفت هواي تهران داشته است. اگرچه بادهايي که در تهران مي‌وزند اغلب عاملي موثر براي کاستن از غلظت آلاينده‌ها هستند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد در هفته‌هاي اخير، اين بادهاي شديد ريزگردها را از بيابان هاي اطراف تهران، به آسمان پايتخت آورده‌اند. با توجه به سرعت و جهت باد به نظر مي‌رسد منشأ گردوخاک در تهران، به ويژه در روزهاي مياني هفته گذشته بيابان‌هاي جنوب‌شرق استان تهران بوده است.

مريم نادري، مدير واحد پايش و پيش بيني شرکت کنترل کيفيت هوا اعلام کرد که همچنان بادهاي نسبتا شديد گرد و غبار و ريزگردها را از اطراف تهران جمع مي کنند و به تهران مي‌آورند.

نادری گفت: بررسي ميانگين تغييرات ساعتي غلظت ذرات معلق کمتر از 10 و 2.5 ميکرون ( PM1وPM2.5) اندازه‌گيري شده در ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هواي تهران و پارامترهاي هواشناسي مربوط به روزهاي 23 تا 29 خرداد نشان مي‌دهد همانند هفته‌هاي پيشين وزش بادهاي نسبتاً شديد (بيش از 5 متر بر ثانيه)، باعث ورود ريزگردها از چشمه‌هاي گردوغبار اطراف تهران به پايتخت شده و شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس را به وجود آورده است.
بر اساس گزارش هفتگي کيفيت هواي تهران، با توجه به موقعيت جغرافيايي و وضعيت توپوگرافي تهران و تأثيرپذيري بالاي چگونگي روند توزيع و تجمع آلاينده‌ها در سطح شهر از پارامتر جوي باد، گلبادهاي هفته گذشته ترسيم و تحليل شده است. وضعيت گلباد روز شنبه (23 خرداد) نشان ميدهد جهت باد بين غرب تا جنوب غرب متغير بوده و تا بعدازظهر سرعتي متغير بين 0.5 تا 6 متر بر ثانيه داشته است. اما در بعد ازظهر همان روز با افزايش لحظه‌اي سرعت باد به حدود 8 تا 9 متر بر ثانيه، باعث بروز پديده گرد و خاک شده که به‌دنبال آن ميدان ديد به 4 کيلومتر کاهش يافته است و پديده گردوغبار اواخر روز شنبه، افزايش شاخص کيفيت هواي روز يکشنبه را به‌دنبال داشته است.

بر اساس گزارش وحد پايش و پيش بيني شرکت کنترل کيفيت هوا، جهت وزش باد روز دوشنبه بين غرب تا جنوب‌شرق متغير بوده است اما در ساعات بعدازظهر جهت غالب عمدتاً جنوب‌شرقي بوده و افزايش سرعتي حدود 4 تا 7 متر بر ثانيه داشته است. افزايش سرعت باد تشديد پديده گردوخاک و کاهش ميدان ديد از 10 به 5 کيلومتر را به دنبال داشته است. با توجه به سرعت و جهت باد به نظر مي‌رسد منشأ گرد و خاک اين روز بيابان‌هاي جنوب‌شرق استان تهران بوده است.
در روزهاي سه شنبه تا پنجشنبه جهت باد عمدتاً غربي تا جنوب‌غربي بوده است. در ساعات اوليه روز وزش باد آرامتر (سرعت کمتر از 4 متر بر ثانيه)، اما در در برخي ساعات به ويژه در بعدازظهر و اوايل شب سرعت باد افزايش يافته است. افزايش سرعت باد (5 تا 11 متر بر ثانيه)، بلند شدن گرد وخاک و ايجاد شرايط ناسالم از نظر شاخص کيفيت هوا براي گروه‌هاي حساس را به دنبال داشته است. روز جمعه گذر امواج کم و بيش ناپايدار از سطوح فوقاني جو سبب خروج آلاينده‌ها از سطح شهر و بهبود شرايط کيفي هوا شده است.

به نقل از: خبرگزاری انتخاب