هوای شهر تهران توسط ایستگاه های سنجش آلودگی، سالم اعلام شد.

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص امروز تهران 57 است که دیروز 76 بود و حد استاندارد آن 100 است.

هوای تهران امروز با وزش باد سالم بود و شاخص آن از روز گذشته هم سالمتر شد.

در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم قرار دارد.