وحيد حسيني، مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي شهر تهران 82 درصد آلودگي توليدي تهران را از منابع متحرک دانست و تصريح کرد: معاونت حمل و نقل ترافيک شهرداري تهران به دنبال برنامه مفصلي جهت کاهش آلودگي هوا به ويژه منابع متحرک است.

وحيد حسيني با بيان اين مطلب افزود: بخشي از برنامه هاي کاهش آلودگي هوا در سال 93 آغازشد که کم و بيش شاهد نتايج آن هستيم.ولي عمده برنامه ها براي سال 94 و 95 برنامه ريزي شده است.

وي ادامه داد: عمده برنامه هاي کاهش آلودگي هوا از منابع متحرک شامل حذف ناوگان فرسوده و افزايش حمل و نقل عمومي است که اميدواريم هرساله شاهد کاهش آلودگي در شهر تهران باشيم.

مديرعامل شرکت کنترل کيفيت هواي شهر تهران در خصوص نمايشگرهاي شاخص کيفيت هوا به شهروندان در سطح شهر تهران اظهار داشت: نمايشگرهاي سطح شهر براي نشان دادن شاخص کيفيت هوا فرسوده و از کيفيت مناسبي برخوردار نبودند که اقدام به تعويض اين نمايشگرها کرديم تا شهروندان بتوانند از وضعيت شاخص کيفيت هواي شهر تهران آگاه شوند.

او نمايشگرهاي شاخص کيفيت هوا را نوعي اطلاع رساني دانست و تصريح کرد:نمايشگرها مهم نيستند بلکه ما به دنبال کاهش آلودگي هوا هستيم.

به نقل از: خبرگزاری آریا