محصولات سنجش کیفیت هوای آی کیو ایر

محصولات سنجش کیفیت هوای آی کیو ایر
تصویر دستگاه سنجش آلودگی هوا
 

دستگاه Air Visual

دستگاه پایش وضعیت هوای Air Visual Pro از طریق فناوری لیزری و فن مخصوص، می‌تواند تعداد ذرات معلق در هوا را شمارش کند و به این ترتیب کیفیت هوای محیط را به شما گزارش کند.

دستگاه Air Visual

 

تصویر دستگاه سنجش آلودگی هوا برای موبایل

دستگاه پایش وضعیت هوای Air Visual Pro از طریق فناوری لیزری و فن مخصوص، می‌تواند تعداد ذرات معلق در هوا را شمارش کند و به این ترتیب کیفیت هوای محیط را به شما گزارش کند.

دستگاه ذره شمار لیزری Laser Particle Counter

دستگاه ذره شمار لیزری IQAir از فناوری لیزر برای شمارش ذرات متمرکز در هوای محدود استفاده می‌کند. این دستگاه بسیار پیشرفته در سه مدل مختلف با ویژگی‌ها و ملحقاتی ارائه شده که آن‌ها را برای اندازه‌گیری کیفیت هوا، کنترل اتاق‌های تمیز و اثبات صحت کارکرد دستگاه‌ها، ضروری می‌کند.

دستگاه ذره شمار لیزری Laser Particle Counter

 

تصویر دستگاه Particle counter یا سنجش ذرات معلق برای موبایل

دستگاه ذره شمار لیزری IQAir از فناوری لیزر برای شمارش ذرات متمرکز در هوای محدود استفاده می‌کند. این دستگاه بسیار پیشرفته در سه مدل مختلف با ویژگی‌ها و ملحقاتی ارائه شده که آن‌ها را برای اندازه‌گیری کیفیت هوا، کنترل اتاق‌های تمیز و اثبات صحت کارکرد دستگاه‌ها، ضروری می‌کند.